Petr Matoušek

Akademický prostor

ceník Ι CV Ι blog

MAKAI-ATELIER

TERAPIE / RECOVERY

AKADEMICKÝ PROSTOR

LEKTOR

MAKAI-ATELIER

TERAPIE / RECOVERY

AKADEMICKÝ PROSTOR

LEKTOR

„Je to pro mne prostor, kde mohu a musím číst a pochopit texty jiných, ale hlavně mohu diskutovat o těchto textech se studenty/studentkami či kolegyněmi/kolegy.“

Interakce s nimi obohacuje, zvláště pokud se ptají, nesouhlasí a nebojí se diskutovat.

Univerzitní prostor je pro mne především prostorem bezpečné kritické diskuze o různých tématech., ale je též prostorem, ve kterém mám přístup k teoretickým zdrojům, k nimž se jinak lze dostat jen obtížně. Nebaví mne teoretizování odtržené od reality, ale spíše konkrétní situace promýšlené z různých úhlů a perspektiv.

V současné době působím na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Semináře/témata:

Menšiny a většiny

Seminář je koncipován jako přehled možných způsobů uvažování o vztazích mezi menšinami a většinou, na základě jednotlivých přístupů: rasa, národ, etnicita, které ústí v politické koncepty rasismu, nacionalismu, multikulturalismu, sociální exkluze.

Sociální deviace

Kurz se věnuje vztahům mezi normalitou a nenormalitou a jejím sociologickým reflexím. Zabýváme se historickými teoriemi o deviacích např. Chicagskou školou, teorií anomie, nálepkování, Michelem Foucaultem, teorií rozbitých oken… 

Sociologie rodiny

Kurz je přehledem jak sociologie přistupovala k tématu rodiny a jak tyto přístupy ovlivňovaly přístupy terapeutické. Od velkých teorií R. K. Mertona ke středním teoriím sociální směny, až k  postmoderním teoriím vyjednávané rodiny.

Socioterapie

Kurz je koncipován jako kritické promýšlení konceptu socioterapie, který je založen  na vztazích jednotlivce a sociálního světa, který jej obklopuje a ne/možnostem jejich vzájemného ovlivňování. Též se věnujeme současnému konceptu Recovery, který na socioterapii v mnohém navazuje.

Kvalitativní sociologie

Umět metodu je základ řemesla – kvalitativní metodologie je spjata především s etikou, interakcí, s drobnou prací na opatrném zobecňování výsledků.

Karla Vokáče 150, Zbiroh, 33808 |
matousek.ptr@gmail.com | +420 776 209 093

© Petr Matoušek 2019

Karla Vokáče 150, Zbiroh, 33808 |
matousek.ptr@gmail.com | +420 776 209 093

© Petr Matoušek 2019