Petr Matoušek

Curriculum vitae

ceník Ι CV Ι blog

MAKAI-ATELIER

TERAPIE / RECOVERY

AKADEMICKÝ PROSTOR

LEKTOR

MAKAI-ATELIER

TERAPIE / RECOVERY

AKADEMICKÝ PROSTOR

LEKTOR

Jméno: Petr Matoušek
Narozen: 29. 5. 1970 v Plzni
Rodinný stav: ženatý, synové Andrej (2002) a Prokop (2005), dcera Ludmila (2015)
Trvalé bydliště: Karla Vokáče 150, Zbiroh, 338 08

VZDĚLÁNÍ:

2012–dosud
Fakulta sociálních studií a věd UK, doktorandské studium, obor sociologie

2004–2011
Fakulta sociálních studií a věd UK, doktorandské studium, obor sociologie (2007–2008 přerušeno, ukončeno z rodinných důvodů)

2001–2004
Fakulta sociálních studií a věd UK, magisterské studium, obor sociologie, zaměření biografická sociologie.

1995–1998
Pedagogická fakulta ZČU Plzeň, bakalářské studium, obor sociální práce

1984–1988
Střední průmyslová škola elektrotechnická

PRAXE:

2016–dosud
MAKAI – atelier, s.r.o., zakladatel, sociolog

2017–dosud
1. LF UK, klinika adiktologie, odborný asistent 0,4 úvazek

2016–dosud
Liga otevřených mužů, terapeut, lektor

2013–2017
1. LF UK, klinika adiktologie, odborný asistent, 1,0 úvazek

2013–2014
Jako doma, o.s., sociolog, 0,2 úvazek

2005–2014
Fakulta sociálně ekonomická, katedra sociální práce UJEP, Ústí nad Labem, odborný asistent, 1,0 úvazek

2003–2008
Ulice – Agentura terénní sociální práce o.s., sociolog; jednatel.

2002
Spoluzaložení občanského sdružení Ulice – Agentury terénní sociální práce. Jednatel občanského sdružení, vedoucí projektu.

2001–2003
Johan o.s., vedoucí projektu Agentury terénní sociální práce

2001–2002
Městská Charita Plzeň – Domov sv. Františka – sociální pracovník

2000–2001
Ústav sociální péče Plzeň – vychovatel

1998–2000
Centrum protidrogové prevence a terapie Plzeň, vedoucí terénního programu

1992–2010
Výškové práce horolezeckou technikou, OSVČ

VÝCVIKY DLOUHODOBÉ:

2011–2012
Možnosti dialogu – kolaborativní přístup pro práci s lidmi. Skupina Narativ a Houston Galveston Institute 150 hodin

2000–2001
Projekt OSF (Open Society Found) a Česko-Irské horizontály za podpory vlády Irské Republiky „Kontakt s drogově závislými a motivační rozhovory“ 150 hodin

1999–2003
Pětiletý sebezkušenostní terapeutický výcvik Skálův Institut – 715 hodin

1999
Seminář PHARE – Letní škola „harm reduction“ v praxi

PUBLIKACE:

MATOUŠEK, P. (2015):
Jak uzdravit sociální exkluzi? In: MAXOVÁ, V. (eds): Úzdrava a drogy. Praha: Sananim. Str. 65–79.

MATOUŠEK, P. (2014):
Převážně osobní, mužská úvaha o tématu ženské prostituce v kontextu sociologie, sociální práce a akademického prostředí. In: HAVELKOVÁ, B. / BELLAK-HANČILOVÁ, B. (eds): Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci. Praha: SLON.

MATOUŠEK, P. (2011):
Život jako přístup k textu: Obrazy a rámy bezdomovectví: Úvaha o sociální práci a sociologii, o bezdomovcích a autorech textů. Biograf 54

MATOUŠEK, P. (2011):
Důležitá rozcestí v procesu psaní textu o menšinových tématech: Přemýšlení o interakci s lidmi, se kterými se autor textu potkává. In: KALIBOVÁ, K. (Ed.): Násilí z nenávisti rasismus a média. Jak nepsat černobíle o barevném světě. Praha: In IUSTITIA, o.s., str. 36-43

MATOUŠEK, P. (2010):
Zákaz prostituce městskou vyhláškou: kdo, co, jak a kým je zakazováno/regulováno. In: Dagmar MARKOVÁ (Ed.). – Sexuality III.: Zborník vedeckých príspevkov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, str. 74–90.

MATOUŠEK, P. (2008):
Rozvažování nad etickými otázkami sociálně-vědného výzkumu. Biograf 47: str. 85-94. ISSN 1211-5770.

MATOUŠEK, P. (2008):
Vnímání a rozšíření sociálních deviací v prostoru pohraničí. In: ZICH, F. ed.: Přeshraniční vlivy působící v českém pohraničí. Ústí nad Labem: Univerzita J: E: Purkyně. Str.: 176-188. ISBN: 978-80-7414-092-1

MATOUŠEK, P. (2008):
Sociální inkluze a sociální exkluze na pozadí konceptu sociální deviace. In: ZICH, F., ed.: Sociální potenciál průmyslových regionů a možnosti jeho zjišťování. Ústí nad Labem: Univerzita J: E: Purkyně. Str.: 138–145. ISBN: 978-80-7414-098-3.

MATOUŠEK, P. (2007):
Příběhy hranic hranice příběhů. In: ZICH, F. ed.: Evropeizace zdola. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

MATOUŠEK, P. (2006):
Negativní jevy a pohraničí. In: ZICH, F., ed.: Člověk v pohraničí. Výzkum přeshraničních vlivů působících na obyvatele pohraničí ČR. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

MATOUŠEK, P. (2005):
Sociální deviace a pohraničí. In: ZICH, F., ed.: Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky I. Ústí nad Labem: Univerzita J: E: Purkyně.

MATOUŠEK, P. (2005):
Proměny prevence prostituce v Plzni. Sborník sekce sociální patologie Masarykova sociologická společnost. Str. 80–90.

MATOUŠEK, P. (2004):
Výzkumník v nebezpečném prostoru. Biograf. Časopis nejen pro biografickou sociologii. 35, Str. 53–76.

MATOUŠEK, P. (2004):
Prostor a čas Evy. Sborník sekce sociální patologie Masarykova sociologická společnost. Str. 74–81.

MATOUŠEK, P. (2003):
Konstruování pravidel v prostoru pouliční prostituce. Sborník sekce sociální patologie Masarykova sociologická společnost. Str. 169–179.

VÝZKUM, ODBORNÁ ČINNOST:

2011–2012
Rozvoj terénních služeb harm reduction v Tádžikistánu (semináře v ČR a pobyt v Tádžikistánu).

2011–2012
Projekt: International Visegrad Fund: Comparative research of drug politics in the
V4 countries. Scientific exchange, research for Visegrad Fund.

2010
Projekt: Evropské centrum pro práva Romů (ERRC): studie “Ochrana práv romských dětí v systému péče o ohrožené děti v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Itálii, Rumunsku a na Slovensku” z prostředků Evropské komise v rámci programu “FUNDAMENTAL RIGHTS AND CITIZENSHIP”.

2005–2007
Projekt: Dopady přeshraničních styků a místních aktivit obyvatelstva na překonávání existující ekonomické, sociální a kulturní asymetrie mezi obyvateli sousedních zemí. Řešitel: Prof. Ing. F. Zich, DrSc.

2002–2004
Šlapeme spolu. Instituce pouliční prostituce. Diplomová práce, FSV UK Praha

1999–2000
A.N.O. – sjednocení sběru dat v nízkoprahových zařízeních ČR

1999–2000
Rapid assessment – výzkum skryté drogové scény

1997–1998
Psychiatrické centrum Praha – Výzkum duševního zdraví obyvatel ČR

GRANTY:

2006–2007
Vzdělávací nadace Jana Husa – projekt: Inovace výuky kvalitativních metod
v rámci sociální práce.

KONFERENCE:

Účast na mnoha konferencích v ČR i zahraničí, spolupořadatel konference Biografické sociologie.

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH:

2011–2019
člen redakční rady časopisu Biograf – časopis pro biografickou a kvalitativní sociologii.

2012–2014
člen České kriminologické společnosti

2007–2012
člen Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování
v romských lokalitách

SPOLUPRÁCE S NGO:

2018–dosud
Česká asociace streetwork – koncepce vzdělávání pro kontaktní práci, lektor kurzů

2016–dosud
Liga otevřených mužů – lektor kurzů, vedení mužských skupin

2011–2014
Proutek o.s. lektor kurzů

2011–2012
La Strada a Diakonie, konzultační činnost zaměřená na terénní programy
pro obchodované osoby

2010–2012
In IUSTITIA, o.s. konzultační činnost terénní programy stématem Hate crime

Karla Vokáče 150, Zbiroh, 33808 |
matousek.ptr@gmail.com | +420 776 209 093

© Petr Matoušek 2019

Karla Vokáče 150, Zbiroh, 33808 |
matousek.ptr@gmail.com | +420 776 209 093

© Petr Matoušek 2019