Petr Matoušek

Lektor, konzultant

ceník Ι CV Ι blog

MAKAI-ATELIER

TERAPIE / RECOVERY

AKADEMICKÝ PROSTOR

LEKTOR

MAKAI-ATELIER

TERAPIE / RECOVERY

AKADEMICKÝ PROSTOR

LEKTOR

Konzultační případové konference nad různými tématy pro organizace, týmy. 

Kurzy jsou prolnutím zkušenosti a teorie s možností pro účastníky reflektovat své zkušenosti a ptát se.

Nejsem přítelem mluvící supervize, mnohem radši se účastním práce týmu, kterou potom reflektuji (např. procházel jsem terén s týmem terénních pracovníků, účastnil se konzultací, porad, strategického plánování).

Reflektivní proces je založen na mé zkušenosti, analýze a ochotě týmu sdílet profesní každodenní život.

Nejsem přítelem
psacích kurzů a přednášek.

Nabízím kurzy pro
organizace, akreditované
i neakreditované

Nejlépe je domluvit se přímo
na konkrétním tématu,
připravím vše ostatní od konceptu
k akreditaci.

Kurzy:

Konzultační či případové konference nad různými tématy pro organizace, týmy.
Prozatím lektoruji především kurzy ve spolupráci s jinými organizacemi:

Agrese je OK

Zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u dětí, zejména na rozbor reálných konkrétních situací, které běžně zažíváme, a trénink, jak se v nich zachovat. Aby se dítě naučilo se svou agresí zacházet, musí mít možnost ji zažívat, poznávat a kultivovat. Cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se rodiče i učitelé naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat. Program do velké míry reaguje na potřeby a přání účastníků. Kurz lektoruji pod Ligou otevřených mužů.

ilom

Kontaktní práce v souvislostech
páteřní kurz I

Cílem kurzu je poskytnout základní odborný rámec a praktické dovednosti začínajícím pracovníkům, kteří pracují v sociální oblasti metodou kontaktní práce. V první části se účastníci kurzu seznamují se základními charakteristikami přirozeného prostředí klientů a tím, jak přirozený prostor strukturuje vlastní kontaktní práci. Druhá část setkání je zaměřena na samotný kontakt s klientem a je rozdělen na jednotlivé etapy kontaktní práce: oslovení, průběh a ukončení. Tato část kurzu je zaměřena více na praktické dovednosti kontaktních pracovníků. Poslední část je věnována etice a dilematům, které kontaktní pracovník s ohledem na specifika terénní práce řeší. Tato část kurzu je zaměřena na projednávání a reflexi různých kazuistik, se kterými se kontaktní pracovníci setkávají v přirozeném prostředí klienta. Kurz lektoruji pod Institutem kontaktní práce.

kontaktní práce

Motivační rozhovory

Kurz pro sociální pracovníky, terapeuty. Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování. Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou využívány u problémů se závislostmi (alkohol, drogy, tabák, gambling) a v dalších oblastech (poruchy příjmu potravy, práce s mladistvými, změna nezdravých návyků aj.); jsou také účinné v prevenci vyhoření. Kurz lektoruji pod Institutem kontaktní práce.

kontaktní práce

Výchova bez násilí

Kurz pro rodiče, kterým občas ujedou nervy, ulétne ruka a chtěli by to změnit. Kurz je zaměřen na osvojení rodičovských kompetencí a výchovných metod směřujících ke zvládnutí výchovy bez používání fyzických trestů, především ve chvílích, kdy chování dítěte překročí mez zvladatelnosti a naše jednání je vedeno spíše emocemi než rozumem. Budeme se zabývat i komunikací rodičů, slaďováním rodinných výchovných strategií, aby jeden z rodičů „nevyčníval”. Kurz bude více o nás, rodičích, než o nich, o dětech. Kurz lektoruji pod Ligou otevřených mužů.

 ilom

Vzdělávací kurzy:

Nebojte se participace

Participace je proces zapojování veřejnosti do rozhodování na místní úrovni. Většinou se jedná o projekty ve veřejném prostoru. V kurzu pracujeme s konkrétními případy, na kterých jsme v rámci ateliéru MAKAI pracovali, které propojujeme s teoretickými principy. Účastníci mají v rámci kurzu možnost konzultovat své vlastní projekty.

Lektoruji pod MAKAI-atelier.

Zavádění sociální služby
na malé obci (dvojkové či trojkové).

Zavést sociální službu na malé obci nezáleží jen na vůli sociálního pracovníka, ale je nutné prosadit projekt u zastupitelů, veřejnosti. Jak najít argumenty pro místní politiky, veřejnost, jak získat data o cílové skupině – to jsou hlavní otázky, kterým se v kurzu věnujeme. Kurz je určen nejen pro neziskové organizace, ale i politikům, sociálním pracovníkům na obcích.

Lektoruji pod MAKAI-atelier.

Depistáž – analýza a plán sociální práce na malé obci

Sociální pracovník s přenesenou působností na malé obci zastává mnoho různých rolí – většinou vede pečovatelskou službu, má na starosti plánování sociálních služeb a spolupráci s neziskovou organizací… Velmi často nemá kolegy, se kterými různá dilemata konzultovat, není pod supervizí a potýká se s nepochopením zastupitelů i veřejnosti. V kurzu pracujeme s konkrétními příklady, které jsme v rámci analýzy malých obcí a komunitního plánování konzultovali na různých obcích. 

Lektoruji pod MAKAI-atelier.

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb je procesem, který má své náležitosti, odborné postupy a etické principy. Může být součástí regionální politiky, případně práce na rozvojovém plánu obce. Kurz se věnuje jak teoretickým principům, tak i konkrétním postupům, jak komunitní plánování učinit funkčním nástrojem konkrétní obce, regionu.

Lektoruji pod MAKAI-atelier. 

Karla Vokáče 150, Zbiroh, 33808 |
matousek.ptr@gmail.com | +420 776 209 093

© Petr Matoušek 2019

Karla Vokáče 150, Zbiroh, 33808 |
matousek.ptr@gmail.com | +420 776 209 093

© Petr Matoušek 2019